<html>

  <head>

    <meta name="google-site-verification" content="M8f15WFeZkkPtmcPowGwDVIOrhxtY9-Uj932OLaePiw" />

    <title>My Title</title>

  </head>

  <body>

    page contents

  </body>

</html>